Beleid

Waarom een beleid omtrent grensoverschrijdend gedrag voeren?
Bij bedrijven waar aandacht is voor bestrijding en preventie van ongewenst gedrag is het werkklimaat positief en dit leidt tot een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim.
Veel bedrijven voeren, uit het oogpunt van de wettelijke zorgplicht voor goede arbeidsomstandigheden, een breder beleid betreffende sociale veiligheid op het werk.
Volgens de Arbo- wet zijn werkgevers verplicht een beleid te voeren waarbij zij medewerkers bescherming bieden tegen ongewenste omgangsvormen op het werk. Hieronder verstaan we seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.

Beleid
Het beleid moet gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag. Dit kan door:
Het geven van voorlichting over vormen van ongewenst gedrag en het voeren van beleid.
Het aanstellen van een vertrouwenspersoon met duidelijk omschreven taken en bevoegdheden.
Het besteden van aandacht aan de werkomgeving en de inrichting van de werkplek; de verlichting en toegankelijkheid, het vermijden van eenzame en geïsoleerde werkplekken e.d.
Het besteden van aandacht aan de bedrijfscultuur en de ingeslepen verhoudingen tussen mensen.

Wettelijke verplichtingen
Werkgevers zijn verplicht een beleid te voeren dat werknemers zo veel mogelijk vrijwaart van grensoverschrijdend gedrag. Op grond van de Arbo- wet moet voorlichting of scholing gegeven worden over dit beleid en de maatregelen. Dit moet een continu proces zijn met aandacht voor nieuwe en tijdelijke medewerkers. Tevens wordt de werkgever geacht preventieve maatregelen te treffen.
De Arbo- wetgeving verplicht niet tot een klachtenregeling. Wel impliceert de wet dat klachten over seksuele intimidatie, agressie en geweld, goed moeten worden opgevangen, goed moeten worden behandeld en afgehandeld. Een werknemer moet problemen vertrouwelijk kunnen melden. De werkgever is wel volgens de wet verplicht tot het geven van voorlichting over de maatregelen tegen seksuele intimidatie agressie en geweld. Een klachtenregeling bestaat uit:
Een klachtenprocedure;
Een klachtencommissie.