Klachtenprocedure

Klachtenprocedure
In de klachtenprocedure wordt de route vastgelegd die men bij het indienen van een klacht moet volgen. De procedure moet duidelijkheid verschaffen aan de klaagster/ klager en de aangeklaagde alsmede aan derden die gehoord worden door de klachtencommissie.

Klachtencommissie
De primaire taak van de klachtencommissie is het onderzoeken van ingediende klachten. Eerst onderzoekt de commissie of de betreffende klacht ontvankelijk of niet ontvankelijk is. Gaat de klacht over grensoverschrijdend gedrag in het kader van de klachtenregeling? Vervolgens start het klachtonderzoek op basis van hoor en wederhoor en komt uiteindelijk de uitspraak of de klacht gegrond of niet gegrond is. De klachtencommissie rapporteert over haar onderzoek aan de directie en adviseert over de te nemen maatregelen.

NB. Een organisatie kan kiezen of zij een interne klachtencommissie of een externe klachtencommissie inschakelt.
In ons netwerk hebben wij mensen met kennis van de materie die als onafhankelij lid deel kunnen nemen aan een klachtencommissie.